Pravidlá ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom
webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a
bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a
právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľom?
iZisk,s.r.o.,  Družstevná 18, 929 01. Dunajská Streda, IČO:
52 205 371, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  43882/T ktorá prevádzkuje webovú stránku www.bezpecnedvere.sk a www.bytovedvere.sk.

Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, t.z. určujem, ako budú
osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám
prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí mi so spracovaním
budú pomáhať.

Prehlásenie
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky
zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o
ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
• budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného
právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia
zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,
• plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím
spracovania osobných údajov
• umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich
práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno nevyhnutne potrebujem
Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne
potrebujem, aby som vyhovel zákonným povinnostiam pri vystavovaní a
evidencii daňových dokladov.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ
zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych
prípadoch neuviedol inak.
Marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a
kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu –
zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, robím to z
oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás moje novinky
zaujímajú, a to po dobu 15 rokov od poslednej objednávky.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Jedine na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce
ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a
cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 15 rokov od udelenia súhlasu.
Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich
kontaktných údajov.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu,
ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie
cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia
webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa,
pretože verím, že vďaka tomu vám môžem poskytnúť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávane len na základe vášho
súhlasu.

oje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje
zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači
zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako
keby boli moje vlastné. Prijal som a udržujem všetky možné (aktuálne známe)
technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu
alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám
Vaše osobné údaje poskytujem v odôvodnených prípadoch a iba v
nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne
vymedzenom rozsahu oprávneným osobám (moji zamestnanci a
spolupracovníci).

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, které nedokážem zaistiť
vlastnými silami, služieb a aplikácií zpracovateľov, ktorí vedia ochrániť dáta
ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie se špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujícich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, Fapi)
Chimpmail
Facebook
Google

Securido

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu
Všetky osobné údaje budú spracované na území EU.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných
údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete
chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu:
info@bezpecnedvere.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so
zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a doložím vám
bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje
spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne
alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že
spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím
spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo
pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah
osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z
newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných
ponúk.)

Právo na prenositeľnosť - Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a
preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití
práva na prístup - s tým rozdielom, že vám informácie dodám v
strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme časovú lehotu aspoň 60 dní.
Právo na výmaz - Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na
vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom
prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z mojich systémov, kde
osobné údaje spracovávam. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem
90 dní. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou,
napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú
zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje,
ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem
informovať e-mailom.

Sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom,
máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
www.uoou.sk. Budem veľmi rád, pokiaľ ma najskôr budete o tomto podozrení
informovať, aby som s tým mohol niečo spraviť a prípadné pochybenie
napraviť.

Odhlásenie z odberu newstletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami vám zasielam,
ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho
súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím
na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji prípadní zamestnanci a spolupracovníci,
ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých
zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto
mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov so mnou. Bez vášho
súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma
kontaktovať na tel. čísle +421911920221 alebo na e-mail:
info@bytovedvere.sk.